XVI Dni Książki Żydowskiej. 9-12 czerwca 2013

Szesnasta edycja warszawskich Dni Książki Żydowskiej, organizowanych przez

Stowarzyszenie „Midrasz”, odbędzie się w dniach 9-12 czerwca 2013 r. Podobnie jak w latach

ubiegłych, program Dni obejmie kilkanaście spotkań autorskich, wykładów i dyskusji. Zadaniem Dni Książki Żydowskiej to przede wszystkim popularyzacja książki żydowskiej wśród polskich czytelników, promocja polskiego dorobku wydawniczego o tematyce żydowskiej za granicą, a także ukazanie kultury współczesnych Żydów polskich jako integralnej części polskiej kultury.

Jednym z patronów tegorocznych Dni będzie Julian Tuwim – wielki polski poeta, który niejednokrotnie powracał do tematu żydowskiego w swojej twórczości. Chcemy pokazać jego sylwetkę inaczej niż zwykle: ostrą polemikę ze strony intelektualistów języka jidysz w związku z tekstem „My, Żydzi polscy”. Ale też oczywiście na tle środowiska literackiego Warszawy: najbliższych mu „Wiadomości Literackich”, żydowskiej Warszawy piszącej po polsku oraz Warszawy języka jidysz, tej mniej znanej dzisiejszej publiczności, miasta Icchoka Lejbusza Pereca, Icchoka Baszewisa Singera, Izraela Szterna, Altera Kacyznego, Racheli Auerbach, niezasłużenie nieznanego piewcy Muranowa Jechiela Hofera i wielu innych.

Zgodnie ze zwyczajem Dni Książki Midrasza, spotkania są rejestrowane, tak by ich zapis mógł ukazać się później na łamach czasopisma. Dzięki temu trafiają również do tych czytelników, którzy nie mogą być obecni w Warszawie podczas spotkania.

Podczas Dni Książki działa specjalnie przygotowana księgarnia z najbardziej interesującymi pozycjami o tematyce żydowskiej wydanymi po polsku, ale także po angielsku.

 

 

The sixteenth edition of Warsaw Jewish Book Days, organised by Midrasz Association will be held from 9th till 12th of June 2013. Just as in the previous years, the programme of the Book Fair will include over a dozen meetings with writers, lectures, panel discussions.

The main aim of the Jewish Book Days is to popularise Jewish books among Polish readers, to promote of the Polish publishing works on Jewish subjects abroad, and also to show the culture of contemporary Polish Jews as an integral part of Polish culture.

This year’s Jewish Book Days we would like to dedicate to literary Warsaw of interwar period – both the Jewish one, writing and reading in Yiddish, and Polish one –in which the Jewish topic appeared many times. One of the patrons of this year's Jewish Book Days will be Julian Tuwim – great Polish poet, who repeatedly returned to the Jewish subject in his works. We would like to show him  differently than usual – through the polemic from the Yiddish speaking intellectuals in response to the text „We, Polish Jews” [My, Żydzi Polscy]. We would like also to present his work as against to literary environment in Warsaw: “Literary News” [Wiadomości Literackie], which were the closest for him, Jewish authors in Warsaw who wrote in Polish but also against to Yiddish Warsaw, which is not known among contemporary readers, the city of Icchok Lejb Perec, Icchok Bashevis  Singer, Izrael Sztern, Alter Kacyzne, Rachel Auerbach, Yechiel Hofer and others.

Traditionally the meetings during the Jewish Book Days are recorded, so that its record could
be published later in the Magazine. This way, it can be presented also to the readers who cannot be present in Warsaw during  this event.

During the Jewish Book Days works special bookstore with the most interesting books on Jewish subject, both in Polish and English version.

 


Postaw mi kawę na buycoffee.to